ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 24 0 0 0 24 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 2 30 0 0 1 31 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 3 22 0 1 0 23 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 4 15 0 0 0 15 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 5 12 0 0 0 12 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 6 44 0 0 0 44 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 7 25 1 0 0 26 3 0 0 0
0.00%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 173 1 1 1 176 21 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ