ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 28 2 7 1 38 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 31 0 0 1 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 25 1 0 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 84 3 7 2 96 42 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ