ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 23 1 2 0 26 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 2 22 1 3 0 26 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 3 23 9 10 1 43 3 0 1 1
33.33%
หมู่ 4 7 4 12 0 23 3 0 0 0
0.00%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 76 15 27 1 119 12 0 1 1
8.33%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ