ตำบล������������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 24 0 13 0 37 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 8 12 5 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 9 0 17 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 17 0 4 0 21 14 0 1 1
7.14%
หมู่ 5 20 0 1 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 26 1 1 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 104 13 41 0 158 84 0 1 1
1.19%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ