ตำบล��������������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล��������������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 24 0 4 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 35 1 0 0 36 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 33 2 2 2 39 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 28 1 0 1 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 27 0 0 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 148 4 6 3 161 70 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ