ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 32 0 1 0 33 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 36 1 2 0 39 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 28 0 11 0 39 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 33 0 2 2 37 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 39 0 1 0 40 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 31 0 1 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 3 0 0 0 3 0 0 0 0
รวม 202 1 18 2 223 84 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ