ตำบล��������������������������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล��������������������������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 31 0 1 0 32 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 2 13 0 20 0 33 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 3 3 0 19 0 22 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 4 6 0 19 0 25 3 0 0 0
0.00%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 54 0 59 0 113 12 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ