ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 22 0 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 21 0 0 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 24 1 0 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 28 1 0 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 24 0 1 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 22 0 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 29 0 0 1 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 22 0 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 27 0 0 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 22 0 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 20 2 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 21 1 1 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 13 26 0 0 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 2 0 0 0 2 0 0 0 0
รวม 310 5 2 1 318 182 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ