ตำบล������������������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 9 0 12 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 22 0 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 22 0 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 29 0 0 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 11 0 10 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 5 0 18 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 13 2 7 2 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 29 1 0 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 20 0 0 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 12 0 8 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 27 1 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 20 0 0 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 13 23 1 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 14 28 2 1 0 31 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 5 0 0 0 5 0 0 0 0
รวม 275 7 56 2 340 196 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ