ตำบล������������������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 9 0 12 0 21 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 2 22 0 0 0 22 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 3 22 0 0 0 22 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 4 29 0 0 0 29 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 5 11 0 10 0 21 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 6 5 0 18 0 23 3 0 2 2
66.67%
หมู่ 7 13 2 7 2 24 3 0 6 6
200.00%
หมู่ 8 29 1 0 0 30 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 9 20 0 0 0 20 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 10 12 0 8 0 20 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 11 27 1 0 0 28 3 0 1 1
33.33%
หมู่ 12 20 0 0 0 20 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 13 23 1 0 0 24 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 14 28 2 1 0 31 3 0 0 0
0.00%
หมู่อื่น ๆ 5 0 0 0 5 0 0 0 0
รวม 275 7 56 2 340 42 0 9 9
21.43%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ