ตำบล������������������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 12 0 8 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 6 0 14 1 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 11 0 9 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 28 0 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 14 0 7 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 16 0 4 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 27 0 1 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 26 0 2 3 31 14 0 1 1
7.14%
หมู่ 9 9 0 12 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 3 0 0 0 3 0 0 0 0
รวม 152 0 57 4 213 126 0 1 1
0.79%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ