ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 24 0 1 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 21 2 0 1 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 26 0 0 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 21 0 0 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 18 0 3 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 29 1 0 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 26 0 0 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 22 2 0 1 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 22 0 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 24 0 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 20 0 0 1 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 276 5 4 3 288 168 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ