ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 11 0 9 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 23 1 0 1 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 16 1 5 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 30 0 0 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 22 0 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 17 1 2 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 22 0 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 141 3 16 1 161 98 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ