ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 27 0 5 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 16 0 8 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 20 3 3 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 21 0 3 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 32 0 0 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 27 0 0 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 3 0 18 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 24 0 0 0 24 14 0 1 1
7.14%
หมู่ 9 30 0 2 1 33 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 3 39 1 243 126 0 1 1
0.79%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ