ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 29 1 0 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 26 0 0 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 23 1 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 21 0 0 1 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 30 1 3 0 34 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 33 2 0 1 36 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 37 0 0 1 38 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 36 0 0 1 37 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 28 0 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 41 3 0 0 44 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 304 8 3 4 319 140 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ