ตำบล������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 25 1 3 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 9 1 12 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 24 0 0 2 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 5 0 18 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 17 0 5 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 31 2 1 2 36 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 27 2 0 1 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 138 6 39 5 188 98 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ