ตำบล������������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 21 0 0 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 26 0 0 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 27 1 2 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 19 0 4 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 23 1 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 25 0 1 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 10 0 10 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 13 2 9 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 10 0 10 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 13 0 7 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 188 4 43 0 235 140 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ