ตำบล������������������������������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������������������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 10 0 10 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 18 0 2 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 31 0 1 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 20 0 3 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 13 0 8 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 17 0 3 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 8 0 11 0 19 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 7 0 13 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 13 0 8 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 12 0 8 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 10 0 10 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 13 3 0 17 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 14 13 0 7 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 15 26 0 0 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 16 30 1 1 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 17 10 0 11 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 265 1 113 0 379 238 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ