ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 32 0 0 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 26 0 1 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 26 0 1 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 34 0 0 0 34 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 18 0 4 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 12 0 7 0 19 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 24 0 2 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 15 0 5 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 19 0 1 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 3 0 21 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 31 1 1 0 33 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 13 9 0 11 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 14 13 0 7 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 2 0 0 0 2 0 0 0 0
รวม 287 1 61 0 349 196 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ