ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 6 0 15 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 21 0 0 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 15 0 5 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 22 1 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 60 1 0 0 61 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 36 0 1 0 37 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 26 0 0 1 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 23 1 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 23 0 1 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 3 0 19 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 7 1 12 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 265 4 53 1 323 168 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ