ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 14 0 6 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 21 0 2 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 16 0 4 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 23 1 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 18 1 3 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 25 0 1 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 30 2 0 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 28 1 0 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 31 1 0 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 229 6 16 0 251 140 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ