ตำบล������������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 5 0 15 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 6 0 14 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 16 2 3 1 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 24 0 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 19 1 0 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 5 0 16 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 24 0 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 17 0 3 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 4 0 16 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 13 0 9 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 21 0 0 0 21 14 0 2 2
14.29%
หมู่ 13 63 125 3 0 191 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 5 0 0 0 5 0 0 0 0
รวม 245 128 79 1 453 182 0 2 2
1.10%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ