ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 25 0 0 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 6 0 14 1 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 24 1 0 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 21 0 0 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 16 3 1 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 3 0 0 0 3 0 0 0 0
รวม 95 4 15 1 115 70 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ