ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 36 3 0 1 40 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 8 0 16 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 19 0 1 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 20 0 0 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 20 0 5 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 20 0 0 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 31 0 0 0 31 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 19 0 6 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 20 0 1 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 25 0 0 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 38 0 0 0 38 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 21 1 1 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 13 11 0 9 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 14 12 0 8 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 15 24 0 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 16 23 0 0 1 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 17 10 0 12 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 2 0 0 0 2 0 0 0 0
รวม 359 4 59 2 424 238 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ