ตำบล��������������������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������

ตำบล��������������������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 2 2 0 0 0 2 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 3 96 6 9 6 117 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 4 26 3 2 1 32 16 0 1 1
6.25%
หมู่ 5 66 3 4 4 77 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 6 129 10 12 8 159 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 7 32 1 2 2 37 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 8 48 4 7 3 62 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 9 30 0 3 0 33 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 10 58 4 2 1 65 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 11 25 1 0 1 27 16 1 1 2
12.50%
หมู่ 12 32 4 1 2 39 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 13 21 3 1 2 27 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 14 19 1 1 0 21 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 15 19 1 0 0 20 16 0 0 0
6.25%
หมู่อื่น ๆ 99 7 7 6 119 0 0 0 0
รวม 702 48 51 36 837 224 1 2 3
1.34%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ