ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������

ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 115 8 5 4 132 16 1 0 1
6.25%
หมู่ 2 27 1 2 0 30 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 3 86 11 5 4 106 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 4 54 4 2 4 64 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 5 15 1 2 2 20 16 1 0 1
6.25%
หมู่ 6 6 2 1 0 9 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 7 53 5 3 6 67 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 8 30 2 2 1 35 16 0 0 0
6.25%
หมู่อื่น ๆ 21 0 0 0 21 0 0 0 0
รวม 407 34 22 21 484 128 2 0 2
1.56%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ