ตำบล������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������

ตำบล������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 7 1 0 0 8 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 2 3 0 0 0 3 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 3 8 0 0 0 8 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 4 23 1 1 2 27 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 5 36 2 4 2 44 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 6 6 1 0 0 7 16 0 1 1
6.25%
หมู่ 7 7 0 0 1 8 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 8 8 0 1 1 10 16 0 0 0
6.25%
หมู่อื่น ๆ 3 0 0 0 3 0 0 0 0
รวม 101 5 6 6 118 128 0 1 1
0.78%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ