ตำบล��������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������

ตำบล��������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 11 8 0 0 19 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 2 24 2 0 0 26 16 0 2 2
12.50%
หมู่ 3 22 1 0 0 23 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 4 7 1 0 1 9 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 5 24 3 0 2 29 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 6 13 2 0 0 15 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 7 15 2 2 0 19 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 8 15 2 1 0 18 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 9 32 4 2 5 43 16 0 0 0
6.25%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 163 25 5 8 201 144 0 2 2
1.39%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ