ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������

ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 4 0 0 1 5 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 2 16 0 2 0 18 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 3 41 1 1 1 44 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 4 27 4 3 2 36 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 5 84 10 4 9 107 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 6 14 0 0 0 14 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 7 8 3 4 0 15 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 8 13 4 2 1 20 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 9 13 0 0 0 13 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 10 5 0 3 0 8 16 0 0 0
6.25%
หมู่อื่น ๆ 11 0 0 0 11 0 0 0 0
รวม 236 22 19 14 291 160 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ