ตำบล������������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������

ตำบล������������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 9 0 0 2 11 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 2 7 8 1 0 16 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 3 16 0 0 1 17 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 4 3 0 0 0 3 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 5 2 0 0 0 2 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 6 37 2 0 0 39 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 7 6 0 1 0 7 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 8 10 0 0 0 10 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 9 7 1 0 0 8 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 10 7 0 0 2 9 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 11 6 0 0 0 6 16 0 0 0
6.25%
หมู่อื่น ๆ 4 0 0 0 4 0 0 0 0
รวม 114 11 2 5 132 176 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ