ตำบล��������������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������

ตำบล��������������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด���������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 95 12 11 4 122 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 3 34 0 3 0 37 16 1 0 1
6.25%
หมู่ 4 46 8 9 2 65 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 5 21 0 2 0 23 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 6 44 0 4 3 51 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 7 16 0 0 0 16 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 8 7 0 1 0 8 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 9 4 0 0 0 4 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 10 5 0 0 0 5 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 11 30 5 4 3 42 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 12 11 0 2 1 14 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 13 60 9 7 3 79 16 0 0 0
6.25%
หมู่ 14 58 7 3 1 69 16 0 0 0
6.25%
หมู่อื่น ๆ 70 8 2 2 82 0 0 0 0
รวม 501 49 48 19 617 208 1 0 1
0.48%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ