อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
สามร้อยยอด 244 19 3 0 266 27 0 5 5
18.52%
ศิลาลอย 292 2 4 2 300 27 0 1 1
3.70%
ไร่เก่า 269 2 4 3 278 24 0 1 1
4.17%
ศาลาลัย 279 2 3 2 286 24 0 0 0
0.00%
ไร่ใหม่ 226 4 1 1 232 21 0 2 2
9.52%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,310 29 15 8 1,362 123 0 9 9
7.32%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ