อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
สามร้อยยอด 244 19 3 266 135 0 0 0
0.00%
ศิลาลอย 292 2 4 298 135 0 2 2
1.48%
ไร่เก่า 269 2 4 275 120 0 3 3
2.50%
ศาลาลัย 279 2 3 284 120 0 1 1
0.83%
ไร่ใหม่ 226 4 1 231 105 0 1 1
0.95%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,310 29 15 1,354 615 0 7 7
1.14%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ