อำเภอ������������������ จังหวัด���������������������������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด���������������������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
หินเหล็กไฟ 457 7 14 478 240 0 1 1
0.42%
หนองพลับ 382 2 2 386 150 0 1 1
0.67%
ทับใต้ 411 1 5 417 210 0 6 6
2.86%
ห้วยสัตว์ใหญ่ 376 0 0 376 165 0 3 3
1.82%
บึงนคร 410 0 2 412 180 0 1 1
0.56%
อื่น ๆ 503 31 31 565 0 0 19 19
รวม 2,539 41 54 2,634 945 0 31 31
3.28%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ