อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ปากแพรก 205 7 7 219 90 0 1 1
1.11%
บางสะพาน 347 4 48 399 150 0 2 2
1.33%
ทรายทอง 343 3 26 372 165 0 2 2
1.21%
ช้างแรก 431 9 52 492 120 0 0 0
0.00%
ไชยราช 306 7 16 329 90 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,632 30 149 1,811 615 0 5 5
0.81%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ