อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
กำเนิดนพคุณ 275 3 8 286 120 0 5 5
4.17%
พงศ์ประศาสน์ 243 3 9 255 150 0 2 2
1.33%
ร่อนทอง 626 14 6 646 180 0 4 4
2.22%
ธงชัย 314 4 5 323 165 0 3 3
1.82%
ชัยเกษม 398 1 23 422 180 0 3 3
1.67%
ทองมงคล 372 7 2 381 150 0 2 2
1.33%
แม่รำพึง 221 1 12 234 120 0 1 1
0.83%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,449 33 65 2,547 1,065 0 20 20
1.88%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ