อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
กำเนิดนพคุณ 274 3 8 5 290 24 0 4 4
16.67%
พงศ์ประศาสน์ 243 3 9 2 257 30 0 4 4
13.33%
ร่อนทอง 626 14 6 4 650 36 0 7 7
19.44%
ธงชัย 313 4 5 3 325 33 0 9 9
27.27%
ชัยเกษม 398 1 23 3 425 36 0 6 6
16.67%
ทองมงคล 372 7 2 2 383 30 0 2 2
6.67%
แม่รำพึง 221 1 12 1 235 24 0 1 1
4.17%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,447 33 65 20 2,565 213 0 33 33
15.49%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ