อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������������������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ทับสะแก 335 4 3 342 165 0 2 2
1.21%
อ่างทอง 407 5 4 416 165 0 0 0
0.00%
นาหูกวาง 418 5 2 425 195 0 1 1
0.51%
เขาล้าน 436 5 3 444 165 0 1 1
0.61%
ห้วยยาง 369 4 2 375 195 0 1 1
0.51%
แสงอรุณ 199 3 1 203 90 0 1 1
1.11%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,164 26 15 2,205 975 0 6 6
0.62%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ