อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������������������������������

อำเภอ��������������������� จังหวัด���������������������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
กุยบุรี 287 8 2 297 120 0 1 1
0.83%
กุยเหนือ 372 6 2 380 165 0 2 2
1.21%
เขาแดง 117 0 2 119 45 0 0 0
0.00%
ดอนยายหนู 141 1 0 142 60 0 0 0
0.00%
สามกระทาย 318 9 3 330 150 0 6 6
4.00%
หาดขาม 346 3 0 349 165 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,581 27 9 1,617 705 0 9 9
1.28%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ