อำเภอ������������������������������������������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

อำเภอ������������������������������������������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เกาะหลัก 324 2 1 327 165 0 5 5
3.03%
คลองวาฬ 342 4 1 347 135 0 1 1
0.74%
ห้วยทราย 434 5 3 442 195 0 1 1
0.51%
อ่าวน้อย 487 7 5 499 240 0 5 5
2.08%
บ่อนอก 372 1 1 374 210 0 1 1
0.48%
อื่น ๆ 161 8 8 177 0 0 4 4
รวม 2,120 27 19 2,166 945 0 17 17
1.80%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ