อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
หนองหญ้าไซ 339 4 3 346 195 0 0 0
0.00%
หนองราชวัตร 232 4 0 236 120 0 0 0
0.00%
หนองโพธิ์ 511 3 0 514 210 0 0 0
0.00%
แจงงาม 327 1 1 329 120 0 0 0
0.00%
หนองขาม 415 3 2 420 165 0 2 2
1.21%
ทัพหลวง 386 0 2 388 180 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,210 15 8 2,233 990 0 2 2
0.20%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ