อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
อู่ทอง 339 12 7 358 180 0 2 2
1.11%
สระยายโสม 193 3 2 198 150 0 1 1
0.67%
จรเข้สามพัน 275 5 3 283 225 0 2 2
0.89%
บ้านดอน 384 3 2 389 135 0 0 0
0.00%
ยุ้งทะลาย 178 1 0 179 105 0 0 0
0.00%
ดอนมะเกลือ 216 0 0 216 180 0 0 0
0.00%
หนองโอ่ง 496 2 2 500 210 0 0 0
0.00%
ดอนคา 601 3 6 610 300 0 1 1
0.33%
พลับพลาไชย 529 2 4 535 210 0 2 2
0.95%
บ้านโข้ง 410 3 0 413 210 0 1 1
0.48%
เจดีย์ 218 0 0 218 120 0 1 1
0.83%
สระพังลาน 107 1 0 108 150 0 0 0
0.00%
กระจัน 115 0 2 117 150 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4,061 35 28 4,124 2,325 0 10 10
0.43%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ