อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ย่านยาว 214 3 4 221 135 0 1 1
0.74%
วังลึก 397 5 6 408 225 0 1 1
0.44%
สามชุก 168 2 1 171 90 0 3 3
3.33%
หนองผักนาก 225 3 2 230 120 0 0 0
0.00%
บ้านสระ 202 1 6 209 150 0 1 1
0.67%
หนองสะเดา 166 5 2 173 150 0 2 2
1.33%
กระเสียว 278 0 0 278 150 0 1 1
0.67%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,650 19 21 1,690 1,020 0 9 9
0.88%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ