อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
บางเลน 249 0 1 250 105 0 2 2
1.90%
บางตาเถร 566 8 4 578 270 0 1 1
0.37%
บางตะเคียน 268 1 2 271 120 0 3 3
2.50%
บ้านกุ่ม 286 0 1 287 90 0 0 0
0.00%
หัวโพธิ์ 595 1 1 597 210 0 1 1
0.48%
บางพลับ 309 2 3 314 105 0 0 0
0.00%
เนินพระปรางค์ 174 0 0 174 75 0 0 0
0.00%
บ้านช้าง 298 0 0 298 75 0 2 2
2.67%
ต้นตาล 145 4 2 151 90 0 0 0
0.00%
ศรีสำราญ 619 2 3 624 210 0 3 3
1.43%
ทุ่งคอก 702 3 5 710 240 0 2 2
0.83%
หนองบ่อ 438 1 1 440 135 0 0 0
0.00%
บ่อสุพรรณ 691 4 2 697 270 0 2 2
0.74%
ดอนมะนาว 199 0 1 200 105 0 2 2
1.90%
อื่น ๆ 169 4 6 179 0 0 2 2
รวม 5,708 30 32 5,770 2,100 0 20 20
0.95%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ