อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ดอนเจดีย์ 346 3 4 353 135 0 5 5
3.70%
หนองสาหร่าย 345 3 4 352 150 0 2 2
1.33%
ไร่รถ 303 6 0 309 150 0 1 1
0.67%
สระกระโจม 134 1 4 139 135 0 2 2
1.48%
ทะเลบก 461 3 0 464 180 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,589 16 12 1,617 750 0 10 10
1.33%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ