อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ศรีประจันต์ 134 5 2 141 90 0 2 2
2.22%
บ้านกร่าง 105 2 3 110 90 0 2 2
2.22%
มดแดง 130 1 2 133 105 0 1 1
0.95%
บางงาม 147 0 0 147 90 0 0 0
0.00%
ดอนปรู 171 0 1 172 135 0 1 1
0.74%
ปลายนา 153 11 4 168 105 0 0 0
0.00%
วังหว้า 103 1 1 105 105 0 1 1
0.95%
วังน้ำซับ 86 2 1 89 105 0 2 2
1.90%
วังยาง 312 4 5 321 135 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,341 26 19 1,386 960 0 9 9
0.94%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ