อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
โคกคราม 119 25 4 148 180 0 1 1
0.56%
บางปลาม้า 336 5 1 342 180 0 1 1
0.56%
ตะค่า 183 25 0 208 135 0 0 0
0.00%
บางใหญ่ 114 1 4 119 120 0 0 0
0.00%
กฤษณา 159 1 2 162 105 0 0 0
0.00%
สาลี 184 6 2 192 120 0 3 3
2.50%
ไผ่กองดิน 252 1 3 256 120 0 0 0
0.00%
องครักษ์ 182 1 1 184 105 0 1 1
0.95%
จรเข้ใหญ่ 108 3 3 114 135 0 1 1
0.74%
บ้านแหลม 107 1 2 110 75 0 1 1
1.33%
มะขามล้ม 263 1 1 265 210 0 1 1
0.48%
วังน้ำเย็น 186 3 0 189 105 0 0 0
0.00%
วัดโบสถ์ 237 2 2 241 165 0 1 1
0.61%
วัดดาว 196 0 0 196 150 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,626 75 25 2,726 1,905 0 10 10
0.52%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ