อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
หนองมะค่าโมง 588 6 1 595 315 0 6 6
1.90%
ด่านช้าง 491 6 2 499 315 0 0 0
0.00%
ห้วยขมิ้น 748 1 3 752 240 0 1 1
0.42%
องค์พระ 453 3 0 456 135 0 1 1
0.74%
วังคัน 342 1 3 346 165 0 0 0
0.00%
นิคมกระเสียว 406 1 1 408 90 0 1 1
1.11%
วังยาว 258 8 2 268 135 0 1 1
0.74%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 3,286 26 12 3,324 1,395 0 10 10
0.72%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ