อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������

อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
รั้วใหญ่ 233 8 6 247 90 0 3 3
3.33%
ทับตีเหล็ก 36 1 0 37 75 0 1 1
1.33%
ท่าระหัด 149 4 5 158 75 0 2 2
2.67%
ไผ่ขวาง 241 1 6 248 90 0 1 1
1.11%
โคกโคเฒ่า 117 0 2 119 60 0 0 0
0.00%
ดอนตาล 142 0 0 142 75 0 0 0
0.00%
ดอนมะสังข์ 211 0 3 214 75 0 0 0
0.00%
พิหารแดง 239 0 1 240 90 0 0 0
0.00%
ดอนกำยาน 339 3 4 346 135 0 2 2
1.48%
ดอนโพธิ์ทอง 165 4 1 170 90 0 0 0
0.00%
บ้านโพธิ์ 415 1 5 421 135 0 1 1
0.74%
สระแก้ว 409 8 3 420 135 0 2 2
1.48%
ตลิ่งชัน 256 2 4 262 105 0 0 0
0.00%
บางกุ้ง 155 0 0 155 60 0 0 0
0.00%
ศาลาขาว 253 1 1 255 150 0 2 2
1.33%
สวนแตง 531 5 7 543 135 0 2 2
1.48%
สนามชัย 221 3 5 229 90 0 0 0
0.00%
โพธิ์พระยา 252 4 1 257 105 0 2 2
1.90%
สนามคลี 238 1 1 240 90 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 141 11 11 163 0 0 6 6
รวม 4,743 57 66 4,866 1,860 0 24 24
1.29%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ