อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
ชมพู 916 11 25 952 150 0 3 3
2.00%
บ้านมุง 593 4 9 606 80 0 4 4
5.00%
ไทรย้อย 958 6 23 987 170 0 3 3
1.76%
วังโพรง 762 2 24 788 90 0 9 9
10.00%
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 797 1 26 824 120 0 1 1
0.83%
เนินมะปราง 673 9 35 717 90 0 3 3
3.33%
วังยาง 486 12 7 505 70 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5,185 45 149 5,379 770 0 23 23
2.99%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ