อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
วังทอง 953 13 7 973 150 0 17 17
11.33%
พันชาลี 789 2 3 794 170 0 0 0
0.00%
แม่ระกา 835 2 3 840 150 0 0 0
0.00%
บ้านกลาง 1,533 4 9 1,546 270 0 3 3
1.11%
วังพิกุล 1,008 7 3 1,018 150 0 3 3
2.00%
แก่งโสภา 884 13 3 900 130 0 2 2
1.54%
ท่าหมื่นราม 628 7 2 637 140 0 5 5
3.57%
วังนกแอ่น 1,111 15 14 1,140 200 0 7 7
3.50%
หนองพระ 698 3 0 701 120 0 1 1
0.83%
ชัยนาม 422 8 5 435 90 0 1 1
1.11%
ดินทอง 677 8 2 687 110 0 0 0
0.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 9,538 82 51 9,671 1,680 0 39 39
2.32%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ