อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������������

อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
วัดโบสถ์ 1,194 3 65 1,262 100 0 0 0
0.00%
ท่างาม 910 1 123 1,034 130 0 1 1
0.77%
ท้อแท้ 766 0 48 814 80 0 2 2
2.50%
บ้านยาง 677 4 59 740 110 0 0 0
0.00%
หินลาด 969 2 96 1,067 90 0 1 1
1.11%
คันโช้ง 1,064 3 19 1,086 100 0 2 2
2.00%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5,580 13 410 6,003 610 0 6 6
0.98%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ