อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
พรหมพิราม 1,173 8 12 1,193 150 0 125 125
83.33%
ท่าช้าง 774 0 27 801 130 0 97 97
74.62%
วงฆ้อง 801 1 20 822 110 0 96 96
87.27%
มะตูม 235 0 0 235 60 0 47 47
78.33%
หอกลอง 437 1 0 438 70 0 35 35
50.00%
ศรีภิรมย์ 885 5 77 967 130 0 104 104
80.00%
ตลุกเทียม 551 0 2 553 90 0 36 36
40.00%
วังวน 318 1 44 363 100 0 49 49
49.00%
หนองแขม 536 3 25 564 100 0 67 67
67.00%
มะต้อง 604 4 9 617 120 0 44 44
36.67%
ทับยายเชียง 352 4 0 356 60 0 19 19
31.67%
ดงประคำ 587 8 56 651 110 0 83 83
75.45%
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 7,253 35 272 7,560 1,230 0 802 802
65.20%
ตำบล สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ